כי תשא

פרשת פרה
-----עלות השחר
06:20תחילת ז׳ ק"ש ותפילין
07:11הנץ החמה
09:28סוף ז׳ ק”ש א
10:04סוף ז׳ ק“ש ב
10:37סוף ז׳ תפילה א
11:01סוף ז׳ תפילה ב
12:58חצות
17:32פלג המנחה א
18:29פלג המנחה ב
18:43שקיעה
-----צאת הכוכבים
18:25הדלקת נרות שבת
19:55יציאת שבת

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?