בהעלותך

BEHAALOTHA
----עלות השחר
04:52תחילת ז׳ ק"ש ותפילין
05:44הנץ החמה
09:08סוף ז׳ ק”ש א
09:44סוף ז׳ ק“ש ב
10:40סוף ז׳ תפילה א
11:04סוף ז׳ תפילה ב
13:47חצות
20:09פלג המנחה א
21:06פלג המנחה ב
21:48שקיעה
----צאת הכוכבים
20:12הדלקת נרות שבת
23:00יציאת שבת

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?